Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

association /əˌsoʊsiˈeɪʃən/