Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

combination lock /kɒmbi'nei∫nlɒk/  

  • khóa chữ