Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

combination laws /kɔmbi'neiʃn'lɔ:z/  

  • Danh từ số nhiều
    luật nghiệp đoàn (đặt ra nhằm chống lại các nghiệp đoàn Anh)