Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (ngôn gnữ học) sự kết hợp có đủ tiền tố, hậu tố