Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

combination-room /kɔmbi'neiʃnru:m/  

  • Danh từ
    phòng họp chung (ở trường đại học Căm-brít)