Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

advance /ədˈvæns/  /Brit ədˈvɑːns/