Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prepayment /pri:'peimənt/  

  • Danh từ
    sự trả trước