Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự hàn; kỹ thuật hàn
    electric welding
    sự hàn điện