Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khách du lịch, du khách
  (thể thao)
  thành viên một đội đang đi một chuyến thi đấu nhiều nơi

  * Các từ tương tự:
  tourist class, tourist trap, tourist trophy, touristy