Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tourist class /'tʊərist klɑ:s/  

  • Danh từ
    hạng nhì (vé máy bay, tàu thuỷ)