Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Tourist Trophy)(vt TT) Cúp Người du lịch