Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khách tham quan thắng cảnh; khách ngoạn cảnh