Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

touristy /'tʊəristi/  

 • Tính từ
  (thường xấu)
  đầy khách du lịch
  thiết kế để hấp dẫn khách du lịch
  the coast is terribly touristy now
  bãi biển nay hấp dẫn khách du lịch kinh khủng