Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tourist trap /'tʊərist træp/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    nơi chém tiền khách du lịch