Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhún nhảy, nhịp nhàng (dáng đi, điệu hát...)

    * Các từ tương tự:
    swinging door