Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

streamlined /'stri:mlaind/  

  • Tính từ
    có dáng khí động, có dáng thuôn
    modern streamlined cars
    những chiếc xe hiện đại có dáng thuôn