Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

modernistic /,mɒdə'nistik/  

  • Tính từ
    cho thấy rõ là hiện đại