Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  scrounge something from (off) somebody
  (khẩu ngữ, thường xấu)
  xoáy, cuỗm
  chị ta luôn luôn xoáy tiền của ông anh
  I managed to scrounge the materials to build a shed
  tôi đã xoáy một số vật liệu để xây một cái lán
  Danh từ
  on the scrounge
  (khẩu ngữ)
  xoáy, cuỗm

  * Các từ tương tự:
  scrounger