Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sinh vật) vật ký sinh
    (nghĩa xấu) kẻ ăn bám
    live as a parasite on society
    sống ăn bám xã hội