Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  con đỉa
  (bóng, xấu) kẻ ăn bám
  (cổ hoặc đùa) thầy thuốc
  cling (stick) to somebody like a leech
  bám vào ai dai như đỉa

  * Các từ tương tự:
  leechlike