Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leechlike /li:tʃlaik/  

  • Tính từ
    như đỉa