Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  được coi như là
  the reputed father of the child
  người được coi như là cha của đứa bé

  * Các từ tương tự:
  reputedless, reputedly