Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reputedly /ri'pju:tidli/  

  • Phó từ
    theo như người ta nói
    reputedly, he is very rich
    theo như người ta nói, ông ta rất giàu