Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  gia cố; củng cố
  reinforce a wall
  gia cố một bức tường
  bằng chứng đó củng cố ý kiến của tôi rằng nó là một tên gián điệp
  tăng cường (một đạo quân…)
  reinforce a garrison
  tăng cường một đơn vị đồn trú

  * Các từ tương tự:
  reinforced concrete, reinforcement