Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reinforced concrete /ri:infɔ:st 'kɒŋkri:t/  

  • (cũng ferroconcrete)
    bê tông cốt thép