Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thương tiếc
  hối tiếc, tiếc
  a regretful look
  vẻ hối tiếc

  * Các từ tương tự:
  regretfully