Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contrite /'kɒntrait/  

  • Tính từ
    ăn năn, hối lỗi

    * Các từ tương tự:
    contritely, contriteness