Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

regretfully /ri'gretfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] thương tiếc [một cách] hối tiếc
    [một cách] ân hận