Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apologetic /ə,pɒlə'dʒetik/  

 • Tính từ
  tạ lỗi, xin lỗi
  an apologetic letter
  thư tạ lỗi

  * Các từ tương tự:
  apologetical, apologetically, apologetics