Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apologetical /ə/  /pɔlə'dʤetik/

  • Tính từ
    biện hộ, biện giải
    chữa lỗi, biết lỗi, xin lỗi

    * Các từ tương tự:
    apologetically