Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conscience-stricken /'kɒn∫əns,strikən/  

  • Tính từ
    day dứt, đầy hối hận