Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apologetics /ə,pɒlə'dʒetiks/  

  • Danh từ
    (động từ số ít) (tôn giáo)
    khoa biện giải