Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apologetically /ə,pɒlə'dʒetikli/  

  • Phó từ
    để tạ lỗi, để xin lỗi