Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự mua, sự sắm, sự tậu, vật mua được, vật tậu được
  tôi có vài thứ phải lên phố mua
  sự nắm, sự bíu
  người leo khó mà bíu vào mặt đá
  Động từ
  mau, sắm, tậu
  người làm được khuyến khích mua cổ phần trong công ty
  (tu từ) giành được (bằng giá đắt)
  một thắng lợi giành được bằng giá đắt

  * Các từ tương tự:
  purchase price, purchase tax, purchaser