Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đạt được, giành được, thu được
  he always manages to obtain what he wants
  nó luôn luôn xoay xở để đạt được những gì nó muốn có
  đang tồn tại; hiện hành
  thói quen đó hãy còn đang tồn tại ở một vài vùng ở nước Anh

  * Các từ tương tự:
  obtainable, obtainer, obtainment