Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

purchase tax /'pɜ:t∫əstæks/  

  • Danh từ
    thuế doanh thu