Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acquisition /ækwi'zi∫n/  

 • Danh từ
  sự đạt được, sự thu được
  the acquisition of knowledge
  sự thu được kiến thức
  cái đạt được, cái thu được
  những cuốn sách mới nhất vừa nhập vào thư viện
  the school has a valuable new acquisition in Mr Nam
  trường ta mới thu nhận được một giáo viên có giá trị là thầy Nam