Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

purchase price /'pɜ:t∫əsprais/  

  • Danh từ
    giá mua
    giá mua sẽ hạ hơn nếu ông trả bằng tiền mặt