Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cách viết khác pricy)(-ier; iest) (thường vị ngữ)
  đắt [tiền]
  this restaurant is a bit pricey for me
  quán ăn ấy hơi đắt đối với tôi

  * Các từ tương tự:
  priceyness