Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ([giống] cái poseuse) (cách viết khác poser) (nghĩa xấu)
    kẻ điệu bộ, kẻ màu mè
    một số người ngưỡng mộ ông ấy, một số khác coi ông ta như một kẻ màu mè