Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (khẩu ngữ)
  đi tiểu, đái
  con chó đái vào hàng rào
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  nước đái, nước tiểu
  sự đi đái, sự đi tiểu
  go for a quick pee
  đi đái nhanh một cái

  * Các từ tương tự:
  peek, peekaboo, peel, peeler, peeling, peelings, peen, peening, peep