Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đầu mũi búa

    * Các từ tương tự:
    peening