Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tuổi trưởng thành
  reach manhood
  đến tuổi trưởng thành
  đặc tính nam nhi; lòng can đảm, dũng khí
  have doubts about one's manhood
  nghi ngờ về lòng dũng cảm của mình
  đàn ông (nói chung, của một nước)
  the whole manhood of the country
  toàn thể những người đàn ông của đất nước