Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manfulness /'mænfulnis/  

  • Danh từ
    tính dũng mãnh, tính táo bạo, tính can trường; tính kiên quyết