Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cừu non; thịt cừu non
  (khẩu ngữ) người ngây thơ; cừu non (nghĩa bóng)
  one may (might) as well be hanged (hung) for a sheep as for a lamb
  xem hang
  like a lamb to the slaughter
  không chống cự, không phản đối
  mutton dressed as lamb
  xem mutton
  Động từ
  đẻ con (nói về cừu)
  chăm sóc cừu đẻ (nói về nông dân…)

  * Các từ tương tự:
  lamb's wool, lamb's wool, lamb's-wood, lambaste, lambda, lambdacism, lambdagram, lambency, lambent