Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thịt cừu
  a leg of mutton
  thịt đùi cừu
  boiled mutton
  thịt cừu luộc
  mutton stew
  thịt cừu hầm
  dead as mutton
  xem dead
  mutton dressed [up] as lamb
  (khẩu ngữ, xấu) già mà ăn mặc quần áo với người trẻ

  * Các từ tương tự:
  mutton chop, mutton-ham, mutton-head, mutton-headed, muttony