Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mutton-headed /'mʌtn'hedid/  

  • Tính từ
    ngu đần