Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có mùi vị thịt cừu