Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mutton chop /'mʌtn'tʃɔp/  

  • Danh từ
    sườn cừu
    (số nhiều) (từ lóng) tóc mai kiểu sườn cừu