Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mutton-head /'mʌtnhed/  

  • Danh từ
    người ngu đần

    * Các từ tương tự:
    mutton-headed